LỚP 4A VÀ LỚP 4B TRỒNG ĐƯỢC 330 CÂY

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Quý khách hàng sẽ xem: Lớp 4a và lớp 4b tdragon được 330 cây

Bạn đang xem: Lớp 4a và lớp 4b trồng được 330 cây

*

lớp 4a và lớp 4b trồng được 330 cây. lớp 4a bao gồm 34 học viên, lớp 4b gồm 32 học sinh. Hỏi từng lớp tdragon được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh trồng số cây như nhau


Xem thêm: Thương Hiệu Laptop Tốt Nhất Hiện Nay 2016 Nên Mua? Thương Hiệu Laptop Nào Tốt Nhất Năm 2016

*

1 học sinh trồng được số lượng kilomet là: 330/(34+32) = 5

số lượng kilomet lớp 4A trồngđược là 5 * 34 = 170(cây)

số câylớp 4B trồng được là 5* 32 = 160 (cây)


*

Cả 2 lớp gồm số học viên là :

34 + 32 = 66 ( học viên )

Mỗi học viên tLong số lượng km là :

330 : 66 = 5 ( cây )

Số cây lớp 4A tdragon là :

5 x 34 = 170 ( cây )

Số cây lớp 4B trồng là :

5 x 32 = 160 ( cây )

Đáp số : Lớp 4A : 170 cây

Lớp 4B : 160 cây

số lượng km 1 học inch tLong được là

330 : =5

số lượng kilomet lớp 4a trồng được là

5 x 34 = 170

số cây lớp 4b tdragon được là

5 x 32 = 160

Đáp số :4a : 170 cây

4b : 160 cây

Số cây từng học sinh tLong được là:

330:(34+32)=5(cây)

Số cây lớp 4A tdragon được là:

5x34=170(cây)

Số cây lớp 4B tLong được là:

5x32=160(cây)

Đáp số lớp 4B trồng 160 cây.

lớp 4A tLong 170 cây.

Tổng số học viên nhì lớp là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây từng học sinh trồng là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A tLong là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B tLong là:

330 - 170 - 160 (cây)

moi ban hoc sinh trong duoc so cay la:

330:(34+32)=5(cay)

lop 4a vào duoc la:

34*5=170(cay)

lop 4b vào duoc so cay la:

330-170=160(cay)

dap so:4a:170 cay

4b:160 cay

Mỗi học sinh trồng được số lượng km là:

330 : ( 34 +32 ) = 5 ( cây )

Lớp 4A trồngđược số km là:

5 x 34 = 170 ( cây )

Lớp 4B tLong được số km là:

5 x 32 = 160 ( cây )

Đ/S: Lớp 4A: 170 cây

Lớp 4B: 160 cây

Mk làm cho không thiếu thốn rồi đó nha

Lớp 4A cùng lớp 4B tdragon được 330 cây. Lớp 4A tất cả 34 học viên, lớp 4B gồm 32 học viên. Hỏi từng lớp tLong được từng nào cây, biết rằng từng học viên số đông tdragon số kilomet như nhau ?

Lớp 4a và lớp 4b trồng được 330 cây. Lớp 4a tất cả 34 họcsinch , lớp 4b bao gồm 32 họcsinh. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây , hiểu được mỗi học viên hồ hết trồng số kilomet giống hệt ?

lớp 4a cùng 4b tdragon được 330 cây .lớp 4a tất cả 34 học viên, lớp 4b có 32 học sinh . hỏi mỗi lớp tdragon được từng nào cây , hiểu được mỗi học viên đa số trong những cây đồng nhất ?

Lớp 4A và 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A tất cả 34 học sinh, lớp 4B gồm 32 học sinh. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, biết rằng mỗi học viên đa số tdragon câu nlỗi nhau?

Lớp 4A cùng 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A gồm 34 học sinh, lớp 4B gồm 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, hiểu được từng học sinh rất nhiều trồng câu đồng nhất ?

lớp 4a cùng lớp 4b tLong được 330 cây . lớp 4a tất cả 34 học sinh , lớp 4b gồm 32 học sinh . hỏi từng lớp trồng được từng nào cây ,hiểu được từng học sinh phần nhiều trong số cây đồng nhất ?

Lớp 4A với 4B tdragon được 330 cây . Lớp 4A bao gồm 34 học viên , lớp 4B gồm 32 học sinh . Hỏi mỗi lớp tLong được bao nhiêu cây ,biết rằng từng học sinh dều trồng số lượng km giống hệt ?

Lớp 4A và lớp 4B trồngđược 330 cây. Lớp 4Atất cả 34 học sinh, lớp 4B gồm 32 học viên. Hỏi mỗi lớp trồngđược từng nào cây, hiểu được từng học sinhrất nhiều tdragon số câhệt như nhau?

Lớp 4a và lớp 4b tdragon được 330 cây.Lớp 4a tất cả 34 học viên ,lớp 4b tất cả 32 học viên Hỏimỗi lớp trồng được từng nào cây, biết rằng mỗi học sinh đa số trồng số cây như nhau